Warunki handlowe

1. Warunki wstępne

Poniższy regulamin dotyczy zakupów towaru w sklepie internetowym spółki MBTerm-krby s.r.o. z siedzibą w Konská 153, Třinec 739 61, Republika Czeska, REGON 27840981.

Warunki podlegają płatnemu prawu obowiązującemu na terenie Republiki Czeskiej i podlegającemu czeskiej jurysdykcji. Kupujący w chwili dokonania zakupu potwierdza, że zapoznał się z poniższymi warunkami, zgadza się z nimi i będzie się nimi kierował.

2. Sposoby zamówienia i zawarcia umowy kupna-sprzedaży

Zamawiać towar można za pomocą koszyka w sklepie internetowym mbterm-kominki.pl, mailowo, telefonicznie lub pisemnie pod adresem:


MBTerm – krby s.r.o.
Konská 153
Třinec 739 61
REGON: 27840981

Wysłaniem zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się z regulaminem sklepu i zgadza się z nim, akceptuje cenę towaru, zgadza się ze sposobem dostawy i warunkami płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo poprosić kupującego o pisemne lub telefoniczne potwierdzenie zamówienia. Złożenie zamówienia jest uważane za projekt umowy kupna-sprzedaży. Miejscem dostawy towaru jest adres określony przez kupującego w formularzu przy zamówieniu. Prawo własności towaru przechodzi na kupującego w chwili odebrania i opłacenia całej wartości ceny towaru. Przy zamówieniu trzeba podać: imię i nazwisko kupującego, adres dostawy, telefon, adres e-mail, opis towaru z jego numerem identyfikacyjnym, nazwą, kolorem, rozmiarem i ilością zamawianych sztuk. Ceny przy produktach są bez zniżek, jeśli sprzedający z kupującym umówią się na zniżce, wartość zniżki zostanie odliczona dopiero przy potwierdzeniu zamówienia. Zniżek nie można zliczać. Zamówienie zostanie przyjęte do 24 godzin. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do kupującego na podany adres e-mail. Potwierdzenie będzie zawierać listę zamawianych towarów włącznie z ewentualnymi zniżkami. W przypadku niektórych zamówień ( większa ilość towaru itp.) sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z kupującym w celu potwierdzenia zamówienia. Do zawarcia umowy kupna - sprzedaży dojdzie w momencie potwierdzenia zamówienia lub wysłania faktury do kupującego.

Zamówienie można anulować do 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia, e-mailem lub telefonicznie. W celu anulowania zamówienia trzeba podać dane kupującego oraz informacje o zamówionych produktach.

3. Termin dostawy towaru

Realizujemy zamówienia w zależności od dostępności towaru w jak najkrótszym czasie, zazwyczaj do 2-7 dni roboczych. Termin dostawy zostanie określony w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Dostępność: ,,W magazynie” określona przy produktach oznacza, że towar znajduje się w magazynie sklepu lub u producenta. Termin ,,realizacja zamówienia" oznacza termin wysyłki, nie termin dostawy towaru (np. kurier dostarcza paczki do 24 godzin, poczta wg własnego harmonogramu). Potwierdzenie zapłaty za towar oraz fakturę kupujący otrzyma razem z zamówieniem. O ewentualnych kosztach dostawy klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przed wysłaniem towaru.

4. Dostawa i opłaty za pakowanie

Kupujący zostanie poinformowany o opłatach za pakowanie towaru mailowo, ewentualnie telefonicznie, na etapie dokończenia zamówienia, przed wysłaniem towaru.

 • opłaty za pakowanie towaru są doliczane tylko raz, nawet w przypadku pakowania większej ilości paczek lub palet!

 • Opłaty za pakowanie

  Rodzaj/waga Cena w zł
  Pakowanie do 50kg 50 zł
  Specjalne pakowanie do 50kg 135 zł
  Specjalne pakowanie nad 50kg 203 zł

  Podana cena zawiera podatek VAT oraz koszty paliwa i opłaty drogowe! 

  5. Sposoby płatności

 • przelewem bankowym
 • kartą online
 • kartą lub gotówką w sklepie

 • 6. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

  Odstąpienie od umowy ze strony kupującego:

  Kupujący (osoba fizyczna – nie osoba fizyczna/prawna kupująca na REGON jako przedsiębiorca) ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy, najpóźniej do 14 dni od dnia odebrania towaru, w tym terminie kupujący jest zobowiązany do zwrócenia sprzedawcy nieuszkodzonego towaru, bez znaków użytkowania, w pierwotnym nieuszkodzonym opakowaniu na własne koszty. W przypadku produktu wykonanego na indywidualne zamówienie (informacja podana przy produkcie) nie można odstąpić od umowy.

  Jeśli kupujący chce zwrócić towar, jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania sprzedawcy mailowo lub telefonicznie. Towar wysłany do sprzedawcy formą przesyłki pobraniowej, nie zostanie odebrany! Po otrzymaniu zwracanego towaru, sprzedawca zwróci kupującemu odpowiednią sumę (cena zakupu towaru) wcześniej ustalonym sposobem (przelewem na konto) w terminie, który nie przekracza 30 dni. Koszty pakowania zwracanego towaru ponosi kupujący.

  7. Inne przepisy

  W przypadku gdy,:

 • towar nie jest produkowany lub dostarczany
 • wyraźnie zmieniła się cena towaru
 • towar jest tymczasowo niedostępny
 • sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym w celu ustalenia kolejnych kroków, zawierających możliwość anulowania zamówienia lub jego części.

  8. Ceny towaru

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towaru. Obowiązujące ceny zostaną potwierdzone kupującemu w chwili potwierdzenia zamówienia. Jeśli cena jest wyższa od ceny w zamówieniu, sprzedawca niezwłocznie informuje o tym kupującego, który może zgodzić się z nową ceną lub zrezygnować z zamówienia. W przypadku zamówień telefonicznych sprzedawca zawsze informuje kupującego o aktualnie obowiązującej cenie.

  9. Nieodebrany towar

  W przypadku gdy kupujący odmówi odebrania towaru, sprzedawca ma prawo narzucić na niego karę w wysokości 1% z fakturowanej sumy, opłaty za pakowanie i kosztów zwrotu przesyłki do sprzedawcy.

  10. Rozstrzyganie sporów

  Warunki podlegają płatnemu prawu obowiązującemu na terenie Republiki Czeskiej i podlegającemu czeskiej jurysdykcji. Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory wynikające między nimi polubownie.

  Strony za art.nr 216/1994 Sb. umówiły się, że wszystkie spory wynikające ze wzajemnych zobowiązań lub z nimi związane zostaną rozwiązane w postępowaniu arbitrażowym (PA) przed jedynym arbiterem ad hoc, którym jest Mgr Tereza Vašíčková (oświadczenie ministerstwa sprawiedliwości nr 492). Miejscem postępowania arbitrażowego ustalono Brno, Cejl 91, kod pocztowy 602 00. Strony umówiły się, że opłata za PA jest kosztem postępowania i jest równa sumie 5 tysięcy koron czeski plus 1,25 razy wysokość opłaty sądowej, która byłaby w danym przypadku wybrana z postępowania przed sądami powszechnymi Republiki Czeskiej zgodnie z płatną legislatywą do wartości sporu do jednego miliona koron czeskich. W przypadku wyższej wartości sporu, opłata za postępowanie arbitrażowe zostanie podniesiona o odpowiednią wartość opłaty sądowej z przekraczającej sumy. Do całkowitej sumy opłaty za postępowanie arbitrażowe zostanie doliczony podatek VAT. W przypadku międzynarodowych sporów opłata za postępowanie arbitrażowe zostanie podniesiona o połowę, w postępowaniu arbitrażowym z więcej niż jednym podmiotem zwiększa się za trzeci i każdy kolejny podmiot o jedną piątą. Według sposobu obliczeń opłat za PA opłatą objęte są również roszczenia typu wzajemna propozycja lub zarzut w pełnej wysokości. Szczególne czynności w PA mogą być fakturowane zgodnie z realnymi kosztami. W przypadku zatrzymania postępowania nie zanika prawo arbitra do opłat za PA, zapłacone opłaty nie zostaną zwrócone. Strony powierzają arbitra by prowadził PA w języku czeskim, elektronicznie (on-line), bez postępowania ustnego i podjął decyzję zgodną z zasadami wymiaru sprawiedliwości, bez uzasadnienia, i zgadzają się na delegowanie administracyjnych, technicznych lub ekonomicznych czynności w ramach PA osobom trzecim, w szczególności Unii arbitrażowej i mediacji Republiki Czeskiej, działającej pod adresem, gdzie będzie przebiegło postępowanie arbitrażowe, i w tym zakresie zwalniają go z poufności. Strony zdecydowały się, że opłata za postępowanie stanowi koszt postępowania. Strony postanowiły, że PA będzie prowadzone w internecie, pozew razem z załącznikami będzie składany elektronicznie w rejestrze na stronie www.e-arbiter.cz. Strony upoważniły arbitra do utworzenia bezpiecznie elektonicznego forum z elektronicznym spisem (SF) na stroniw e-arbiter. Strony uzgodniły, że po ustanowieniu SF wszystkie dowody mogą być przedłożone tylko elektronicznie poprzez SF, wezwania i decyzje uznaje się za doręczone w chwili opublikowania ich w SF, działania uczestników i arbitra za wyjątkiem wyroku, nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Strony wyraźnie upoważniają arbitra do podjęcia decyzji o przeniesieniu postępowania arbitrażowego do pisemnej formy. Dane dostępu do SF arbiter dostarczy drogą elektoniczną na adresy e-mail lub pocztą, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania dytyczącego procesu doręczenia, zdeponowanie w sądzie zostanie zastąpione zdeponowaniem u arbitra, umieszczenie na oficjalnej tablicy sądowej zostanie zasąpione publikacją na stronie www.urmr.cz/vyvesni-deska.

  11. Reklamacja

  Na wszystkie towary (oprócz towarów z wydłużoną gwarancją) obowiązuje gwarancja 24 miesięcy. Kupujący jest zobowiązany bezpośrednio po otrzymaniu towaru obejrzeć go i w przypadku znalezienia wady, niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Jeśli kupujący otrzyma towar ewidentnie uszkodzony podczas dostawy, jest zobowiązany poinformować o tym dostawcę i spisać z nim protokół uszkodzenia towaru podczas transportu, a następnie informować sprzedawcę. W przypadku gdy kupujący zauważy rozbieżności między zamawianym towarem i faktycznie otrzymanym towarem, jest zobowiązany jak najwcześniej, jednak nie później niż do trzech dni, poinformować o tym sprzedawcę telefonicznie lub mailowo. Kupujuący przy informowaniu sprzedawcy opisze jak najdokładniej uszkodzenia i poda numer faktury za towar. Następnie kupujący wyśle na adres sprzedawcy na własne koszty reklamowany towar razem z kopią faktury. Reklamacja zostanie rozpatrzona jak najwcześniej, jednak najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji i dostarczenia wszystkich niezbędności potrzebnych do jej rozpatrzenia, o ile obie strony nie umówią się inaczej. W przypadku uznania reklamacji w czasie gwarancji, sprzedawca zwraca kupującemu poniesione koszty przesyłki zwrotnej. Prawo do reklamacji zanika w przypadku nieprofesjonalnego montażu danego towaru. W przypadku nieuznania reklamacji, towar zostanie zwrócony kupującemu na jego koszty lub naprawiony na jego koszty, o czym sprzedawca musi wcześniej kupującego poinformować.

  12. Postanowienia końcowe

  Warunki handlowe obowiązują dla obu stron od dnia wysłania zamówienia kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków handlowych bez wcześniejszego informowania.

  Na podstawie nowelizacji prawa o ochronie konsumenta ewidowanej pod numerem 378/2015 Sb. informujemy, że konsumenckie spory między kupującym i sprzedawcą, których nie uda się rozwiązać ku zadowoleniu konsumenta, mogą być rozpatrzone pozasądowo Czeską Inspekcją Handlową ČOI. Kupujący ma prawo zgłosić skargę do ČOI w razie nieprawidłowego traktowania przez sprzedawcę. Kolejną platformą, gdzie można zgłosić skargę jest ODR, dostępna pod tym linkiem.

  Regulamin wchodzi w życie 31.07.2020