Warunki handlowe

REGULAMIN SKLEPU Mbterm-kominki.pl

MBTerm-krby s.r.o. z siedzibą pod adresem Konská 153, Třinec, kod pocztowy 739 61 
numer identyfikacyjny: 27840981, VAT CZ27840981
spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym
C31195 zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie

w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem
www. mbterm-krby.cz.cz
email: expedice@mbterm.info

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsze warunki (zwane dalej „Regulaminem”) spółki MBTerm-krby s.r.o. z siedzibą przy ulicy Konská 153, Třinec, kod pocztowy 739 61, numer identyfikacyjny: 27840981, numer VAT CZ27840981 (zwanej dalej „Sprzedawcą” lub „Sprzedającym”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Coll, Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży produktów przedsiębiorcy (zwanej dalej „Umową kupna”) zawartej między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (konsumentem) lub osobą fizyczną lub prawną (przedsiębiorcą zwanym dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.mbterm-kominki.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”).

2. Postanowienia odbiegające od Regulaminu mogą zostać uzgodnione w umowie. Odmienne postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

3. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy. Umowa oraz Regulamin zostały sporządzone w języku polskim. Umowa może być zawarta w języku polskim.

4. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

5. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, który stanowią integralną część powiadomienia poprzedzającego zawarcie umowy, Procedury reklamacyjnej i informacji o opcjach transportu, oraz że wyraźnie wyraża na nie zgodę w brzmieniu obowiązującym i skutecznym w momencie wysyłania zamówienia.

6. Kupujący otrzyma kopię Regulaminu jako załącznik do potwierdzenia zamówienia na podany adres e-mail, natomiast dokument podatkowy zawierający podstawowe informacje o umowie, Kupujący otrzyma przy odbiorze towarów lub usług.

2. Komunikacja poprzedzająca zawarcie umowy

Sprzedawca informuje, że:

a) koszt środka porozumiewania się na odległość nie odbiega od stawki podstawowej (zarówno w przypadku połączeń internetowych, jak i telefonicznych zgodnie z regulaminem swojego operatora, Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nie dotyczy to transportu umownego);

b) wymaga zapłaty kwoty należnej za zakupu przed odbiorem towaru przez Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej. Do momentu uiszczenia pełnej opłaty towary pozostają własnością Sprzedającego;

c) ceny towarów i usług na Stronie Internetowej zawierają podatek VAT, w przypadku gdy Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT, w tym wszelkie opłaty przewidziane prawem. Koszt dostawy towarów lub usług będzie się jednak różnić w zależności od wybranej metody transportu oraz metody płatności;

d) konsument oznacza, zgodnie z prawem, osobę fizyczną, która nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu,

e) w przypadku gdy Kupującym jest konsumentem, ma on prawo odstąpić od umowy (o ile poniżej nie postanowiono inaczej) w terminie (14) czternastu dni od:

1) daty otrzymania towarów w przypadku umowy sprzedaży;

2) daty otrzymania ostatniej dostawy towarów w przypadku umowy dotyczącej kilku towarów lub dostawy kilku części;

3) dnia otrzymania pierwszej dostawy towarów dla umowy, której przedmiotem jest regularna, powtarzająca się dostawa towarów; odstąpienie od umowy należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez formularz odstąpienia od umowy znajdujący się na Stronie internetowej Sprzedawcy;

g) konsument nie może odstąpić od umowy:

1) o świadczenie usług, które Sprzedający wykonał za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

2) o dostarczanie towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli Sprzedawcy, i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;

3) o dostarczenie towarów, które zostały zmodyfikowane na życzenie konsumenta lub na jego rzecz;

4) dostawa towarów łatwo psujących się i towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie; 

5) naprawy lub konserwacji wykonywanej w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak późniejszych napraw innych niż żądane lub dostarczenia części zamiennych innych niż żądane;

h) w przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towarów, a w przypadku umowy zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, koszty zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter, nie mogą one zostać w zwykły sposób odesłane pocztą;

i) konsument jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej części ceny w przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług, której wykonywanie już się rozpoczęło;

j) umowa lub odpowiedni dokument podatkowy są przechowywane w elektronicznym archiwum Sprzedawcy;

k) w przypadku skargi, konsument może skierować ją do (państwowego) organu nadzorczego.

3. Zawarcie umowy kupna

3.1. Wszystkie prezentacje towarów umieszczone na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy kupna dotyczącej tych towarów, ponieważ ta oferta nie jest wiążąca. Paragraf 1732(2) kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2. Strona internetowa zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie powiązane opłaty i są ostateczne. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane na stronie internetowej. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego Umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3. Strona internetowa zawiera również informacje o ewentualnych kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów na stronie internetowej mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.4. Aby zamówić towar, Kupujący musi wypełnić formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w informacje o:

1) Kupującym (imię, nazwisko, adres, e-mail lub dane firmy, numer ID); 

2) zamówionych towarach (Kupujący umieszcza produkty, które chce zamówić w wirtualnym koszyku w interfejsie internetowym sklepu), 

3) sposobie zapłaty należności za zakup towarów; 

4) preferowanym sposobie dostawy oraz kosztach z nią związanych; 

(zwane dalej łącznie „zamówieniem”).

3.5. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego w Zamówieniu, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów wynikających z danych wprowadzonych w Zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”. Dane podane w zamówieniu Sprzedający uznaje za prawidłowe. Sprzedający potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający ma zawsze prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie). W przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia, zamówienie uważa się za niezłożone.

3.7. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

3.8. Do momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z chwilą doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres elektroniczny wskazany w zamówieniu dochodzi do zawarcia umowy. Wszelkie zmiany w zawartej umowie (w tym anulowanie zamówienia) są wówczas możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z nami.

3.9. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z zawarciem umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (koszty połączenia internetowego, koszty połączenia telefonicznego) ponosi sam Kupujący i nie mogą one różnić się od stawki podstawowej.

4. Cena towarów i warunki płatności

4.1. Kupujący może dokonać zapłaty za zakup towarów i wszelkie koszty związane z ich dostawą, na podstawie Umowy kupna, w następujący sposób: 

- online kartą kredytową

- przelewem bankowym

- szybkim przelewem bankowym

- Google Pay

- Apple Pay

- Za pobraniem

4.2. Jeśli towary są produkowane dla Kupującego zgodnie z parametrami określonymi przez Kupującego, Sprzedawca wymaga od Kupującego depozytu w wysokości 100% ceny zakupu przed dostawą towarów.

4.3. W przypadku przelewu bezgotówkowego, zaksięgowanie wpłaty nastąpić powinno w ciągu 5 dni od zawarcia Umowy kupna, tj. od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za zakup towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.5. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej należności za zakup przed wysłaniem towarów do Kupującego. Artykuł 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma tu zastosowania.

4.6. Wszelkie rabaty od ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

4.7. Jeśli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeśli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy (czyli fakturę) w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna. Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy (czyli fakturę) po zapłaceniu należności za towar i prześle go w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

5. Odstąpienie od umowy zakupu

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie m.in. od Umowy kupna na towary, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby, od Umowy kupna towary w zapieczętowanym opakowaniu, które zostały z niego wyjęte i w rezultacie nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych, oraz od Umowy kupna nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone.

5.2. O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 5.1, lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, jeżeli przedmiotem Umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa w kilku etapach, termin rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od Umowy kupna należy przesłać Sprzedającemu w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od Umowy kupna Kupujący może skorzystać z formularza dostarczonego przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków handlowych.

5.3. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 5.2 tego Regulaminu, Umowa kupna zostanie anulowana od samego początku. Towary muszą zostać zwrócone Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.

5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 5.2 tego Regulaminu Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już po zwrocie towarów przez Kupującego lub w inny sposób, pod warunkiem że Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy kupna, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu, zanim Kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar.

5.5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę za uszkodzenie towaru z roszczeniem Kupującego o zwrot należności za zakup.

5.6. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w każdym momencie do chwili przyjęcia towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu należność za zakup bez zbędnej zwłoki, gotówką na konto wskazane przez Kupującego.

5.7. Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli należność za zakup nie zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy. W takim przypadku odstąpienie staje się skuteczne z upływem tego terminu.

5.8. Jeśli wraz z towarem Kupujący otrzymuje bonusowy podarunek, w związku z nim zostaje zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowa, ale pod warunkiem, że jeśli Kupujący odstąpi od Umowy kupna, przestanie ona obowiązywać, a Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu podarunku wraz z pierwotnie zamówionym towarem Sprzedającemu.

6. Transport i dostawa towarów

6.1. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na mocy Umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy.

6.2. Długość okresu dostawy zależy od wybranych towarów. Jeśli towar znajduje się w magazynie Sprzedającego, produkt zostanie dostarczony niezwłocznie po zawarciu Umowy kupna, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy kupna. Jeśli towary są wykonywane na zamówienie zgodnie z parametrami określonymi przez Kupującego, czas dostawy zostanie określony w potwierdzeniu zamówienia zgodnie z pkt 3.7.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy. W przypadku braku współdziałania Kupującego przy odbiorze towaru, tj. w przypadku bezskutecznego doręczenia towaru, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z doręczeniem towaru.

6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

7. Prawa z tytułu wadliwej realizacji umowy (procedura reklamacyjna)

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw z tytułu wadliwego wykonania regulują obowiązujące przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności przepisy §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 oraz §§ 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towary są wolne od wad w momencie ich odbioru. W szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że w momencie odbioru towarów przez Kupującego:

1) towary posiadają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku uzgodnienia, posiadają właściwości opisane przez Sprzedającego lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego w związku z charakterem towarów i na podstawie opisu produktu i sposobu, w jaki są reklamowane; 

2) towary nadają się do celu, do którego według Sprzedawcy mają być używane lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane;

3) towary odpowiadają pod względem jakości, próbki lub projektu, jeżeli jakość lub projekt zostały określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub projektu;

4) towary są zgodne z wymogami prawa.

7.3. Jeżeli wada ujawni się konsumentowi w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania towaru, uznaje się, że towar był wadliwy w momencie jego otrzymania, a Sprzedawca ponosi również odpowiedzialność za brak wad w okresie gwarancyjnym, który wynosi łącznie 24 miesiące od otrzymania towaru, chyba że określono dłuższy okres. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady, które towary posiadały w momencie odbioru. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedającego o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.

7.4. Kupujący będzie dochodził praw wynikających z wadliwego wykonania w siedzibie lub Miejscu prowadzenia działalności Sprzedającego. Za moment zgłoszenia roszczenia uznaje się moment otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru od Kupującego.

7.5. Sprzedający jest zobowiązany do wydania konsumentowi pisemnego potwierdzenia, kiedy konsument skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji konsument wymaga; a także potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu trwania naprawy lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

7.6. Sprzedawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji, w tym usunięcia wady, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Termin 30 dni może zostać przedłużony po zgłoszeniu reklamacji za porozumieniem z konsumentem. Przedłużenie takie nie może nastąpić na czas nieokreślony lub nadmiernie wydłużony. Po upływie terminu lub przedłużonego terminu uznaje się, że wada faktycznie istniała, a konsumentowi przysługują takie same prawa, jak gdyby była to wada, której nie można było usunąć. 

7.7. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający powiadomi Kupującego telefonicznie, SMS-em lub pocztą elektroniczną o zakończeniu reklamacji. Jeśli towar został wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, zostanie on automatycznie wysłany na adres Kupującego po przetworzeniu. 

7.8. Po rozpatrzeniu uznanej reklamacji poprzez naprawę lub wymianę, gwarancja na towar zostaje przedłużona o czas trwania reklamacji. Czas trwania reklamacji liczony jest od dnia następującego po zgłoszeniu reklamacji do dnia, w którym Kupujący został poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji. 

7.9. Kupujący jest uprawniony do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z uzasadnioną reklamacją. Koszty te są rozumiane jako najmniej niezbędne.

7.10. Zalecamy ubezpieczenie przesyłki od uszkodzeń na wartość odpowiadającą wysyłanemu towarowi.

7.11. Zalecamy wysyłanie towarów za pośrednictwem sprawdzonej firmy spedycyjnej GLS, DPD lub DHL. Pozwoli to zminimalizować roszczenia w przypadku uszkodzenia towarów w transporcie.

8. Inne prawa i obowiązki stron

8.1. Kupujący nabywa towary z chwilą zapłaty pełnej należności za ich zakup. 

8.2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu art. 1826(1) (e) Kodeksu cywilnego. 

8.3. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji Konsumentów prowadzone jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego expedice@mbterm.info. Sprzedający prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego. 

8.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Ochronę danych osobowych nabywcy, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). 

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru identyfikacyjnego, numeru identyfikacji podatkowej, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu e-mail (zwanych dalej łącznie „danymi osobowymi”), jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w przypadku zakupu towarów. 

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z Umowy kupna. 

9.3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

9.4. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi Przetwarzającemu. Poza osobami transportującymi towary, dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim przez Sprzedającego bez uprzedniej zgody Kupującego. 

9.5. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. 

9.6. Nabywca potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

9.7. W przypadku, gdy Kupujący uzna, że Sprzedający lub Przetwarzający dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczne z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może: 

9.7.1. zwrócić się do Sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

9.7.2. zapytać Sprzedawcę lub podmiot przetwarzający, jakie dane osobowe przetwarza; 

9.7.3. mieć prawo do skontaktowania się z administratorem danych lub organem ochrony danych w przypadku wątpliwości co do zgodności z obowiązkami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych; 

9.7.4. zażądać od Sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego naprawienia sytuacji.

10. Dostawa

10.1. Dostawa może zostać zrealizowana do Kupującego na adres e-mail wskazany na koncie użytkownika Kupujące11. Postanowienia końcowego lub wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów. 

11.2. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

11.3. Umowa, w tym Regulamin, będzie archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie będzie dostępna. 

11.4. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu. 

11.5. Dane kontaktowe Sprzedającego: MBTerm-krby s.r.o., ul. Konská 153, 739 61 Třinec, Republika Czeska, adres e-mail expedice@mbterm.info, telefon +420 774360045. 11.6. Obowiązujące przepisy prawne to obowiązujące przepisy prawne regulujące stosunki między Klientem a Sprzedawcą. Obejmują one w szczególności ustawę nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny (zwany dalej „KC”) oraz, w przypadku gdy Klient jest konsumentem, ustawę nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów. Ochronę danych osobowych reguluje w szczególności ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. RODO. 

11.7. Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie konsumentów, zarejestrowanej pod numerem 378/2015 Dz.U., informujemy, że spory konsumenckie, których nie można rozwiązać między Kupującym a Sprzedającym w sposób satysfakcjonujący Kupującego, mogą być rozpatrywane pozasądowo przez Czeską Inspekcję Handlową (www.coi.cz) jako ustawowo wyznaczony organ, na wniosek Kupującego. Skargę do Czeskiej Inspekcji Handlowej składa Kupujący. Czeska Inspekcja Handlowa wyda niezależną i niewiążącą ekspertyzę na podstawie dostarczonych dokumentów. Inną możliwą platformą do złożenia skargi jest aplikacja internetowa ODR, którą można znaleźć pod tym linkiem.

Třinec, 13.07.2023

Marian Blažko, DYREKTOR GENERALNY