Warunki handlowe

REGULAMIN SKLEPU Mbterm-kominki.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem mbterm-kominki.pl, prowadzony jest przez firmę MBTerm-krby sp. z o.o. z siedzibą w Třinec, Republika Czeska przy ul. Konská 153, podlegającej sądowi okręgowemu w Ostrawie pod nr C/31195, NIP: CZ27840981; adres poczty elektronicznej: expedice@mbterm.info, numer telefonu kontaktowego: +420 774 360 045.

§ 1 ZAMÓWIENIE

1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej mbterm-kominki.pl.

2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.

4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

5. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.

6. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 2 CENA TOWARU

1. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść stron www Sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych – pracownik Sprzedającego poinformuje niezwłocznie Kupującego o powyższym fakcie. W tym przypadku dla realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja przez Kupującego ceny, konfiguracji lub parametrów technicznych innych niż pierwotne, uzyskana pocztą elektroniczną (adres: expedice@mbterm.info). W przypadku gdy Kupujący zaakceptował nową cenę, a uprzednio dokonał już zapłaty ceny pierwotnej, warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Kupującego różnicy w cenie pierwotnej i aktualnej. W przypadku braku akceptacji, jeśli Kupujący dokonał zapłaty za zamówiony towar przy złożeniu zamówienia lub wpłacił Sprzedającemu przedpłatę z tytułu złożonego zamówienia, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą cenę.

3. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP Sprzedający zamiast paragonu fiskalnego dołączy fakturę VAT.

§ 3 REALIZCJA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Pracownik Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.

3. W przypadku gdy jeden z zamówionych towarów jest niedostępny u Sprzedawcy na skutek wyczerpania zapasów, a jego wartość kwotowa wynosi 0-15 % całości zamówienia - zamówienie może zostać zrealizowane częściowo. Pracownik Sprzedającego poinformuje Kupującego o niedostępności w/w towaru i zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar niedostępny. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny w momencie odbioru towaru (przesyłka za pobraniem) Sprzedający odejmie od ceny pierwotnego zamówienia cenę towaru niedostępnego.

4. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na stronie internetowej Sklepu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.

§ 4 PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w mbterm-kominki.pl, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MBTerm-krby sp. komandytowa zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez GoPay 
  • Kartą online - za pośrednictwem bramki płatniczej GoPay
  • Apple Pay

2. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

3. Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia i dodatkowymi kosztami związanymi z poszczególnymi formami płatności znaleźć można na stronach pomocy Czas realizacji zamówienia oraz Koszty dostawy.

§ 5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia opisanego w § 3 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Możliwość odstępstwa od w/w terminu realizacji zamówienia przewiduje § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument(1) albo Przedsiębiorca-Konsument(2), który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od niej, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument. Towar należy odesłać na adres siedziby sprzedającego, wysłanie go do punktu odbioru przewoźnika nie jest możliwe, a sprzedawca nie jest zobowiązany do odebrania w ten sposób zwracanego towaru w tych punktach odbioru. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument.

  • (1) Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • (2) [Pojęcie przedsiębiorca-konsument] Za przedsiębiorcę-konsumenta uważa się osobę fizyczną, prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji oraz dokonuję czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. brak charakteru zawodowego zakupionego towaru.

2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ma możliwość złożenia do Sprzedawcy reklamacji z tytułu rękojmi, jeżeli zakupiony przez niego produkt miał wadę fizyczną lub prawną. Sprzedający jest odpowiedzialny na podstawie art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) Kodeksu Cywilnego.

§ 9 DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem własnego transportu. Sprzedający udostępnia określone dane osobowe Kupującego podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia towaru.

2. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.

§ 10 KOSZTY ZWROTU

1. Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących albo przez Przedsiębiorcę-Konsumenta w związku ze zwrotem wynikającym z winy MBTerm-krby sp. z o.o. będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.

§ 11 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Celem odbioru treści cyfrowych, o których mowa w pkt 21 Kupujący powinien dysponować co najmniej: komputerem klasy PC z urządzeniami wejścia takimi jak mysz i klawiatura oraz wyjścia takimi jak monitor wraz ze sterownikami, posiadającym połączenie do sieci Internet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP i wyższym lub OSX, przeglądarkę internetową taką jak Firefox, Chrome czy Internet Explorer oraz posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

§ 12 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie ochronie danych). Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

2. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w Sklepie (dostępne na stronie internetowej mbterm-kominki.pl).

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą-Konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu ze Sklepem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązującego przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane w języku polskim.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2021.